stuur uw boekingsaanvraag

Privacybeleid

Deze pagina vertegenwoordigt het “Privacybeleid” van deze website en het doel ervan is om informatie te verstrekken over de manier waarop de persoonlijke gegevens van gebruikers die interactie hebben met deze website en gebruik maken van de diensten die door de website aan gebruikers worden geleverd, worden verwerkt, alsmede om de informatie te verstrekken die wordt vereist door artikel 13 en 14 van EU-verordening 2016/679.

Deze informatie wordt alleen verstrekt voor deze website en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links op de webpagina’s van deze site.

In dit Privacybeleid wordt het beleid van CAMPING MARIO VILLAGE uitgelegd met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van informatie die wij verzamelen wanneer u door de “Service” bladert of er toegang toe heeft.

CAMPING MARIO VILLAGE heeft het recht dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

Verzamelde gegevens

Wanneer u onze service gebruikt, wordt u gevraagd ons persoonlijke gegevens te verstrekken die worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. De service verzamelt de volgende gegevens:

 • Dati di utilizzo
 • Nome
 • E-mail

De verzamelde gegevens omvatten ook:

 • Internet Protocol (IP)-adressen van computers die de site bezoeken
 • Aanvragen voor webpagina’s
 • Verwijzende webpagina’s
 • Browser gebruikt om toegang te krijgen tot de site
 • Tijd en datum van toegang

Hoe we gegevens verzamelen

De service verzamelt en ontvangt informatie van u op de volgende manieren:

 • Quando compili un modulo di registrazione o invii le tue informazioni personali in altro modo.
 • Quando interagisci con il nostro Servizio.

Hoe we uw gegevens gebruiken

De service kan uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Fornire e mantenere il nostro Servizio, così come monitorare l'utilizzo del nostro Servizio.

De rechtsgrondslag voor de vermelde verwerkingen is in de meeste gevallen art.6 par. 1 lett. b) en f)van de EU-verordening 2016/679. Voor de doeleinden waarbij de gebruiker specifieke toestemming moet geven via de gegevensverzamelingsformulieren op de website, wordt de rechtsgrondslag vertegenwoordigd door art. 6, lid 1, onder a), van de EU-verordening 2016/679;

Hoe we gegevens opslaan

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden van de Dienst waarvoor ze zijn verzameld, met inbegrip van de bewaartermijn die wordt vereist door de toepasselijke wetgeving en, in elk geval, voor een maximumtermijn van 10 jaar vanaf de beëindiging van de relatie met de Gegevensbeheerder, behalve wanneer de Gegevensbeheerder zijn eigen recht moet verdedigen in een rechtszaak.

Verspreiding van gegevens

Persoonlijke gegevens worden niet verspreid.

Delen met derden

Uw informatie kan worden gedeeld met een derde partij om redenen zoals:

 • Statistische informatie. Uw informatie kan worden gedeeld met online analyse-instrumenten om het websiteverkeer te volgen en te analyseren.
 • Betalingsverwerking en invorderingsdiensten. Uw informatie wordt gebruikt om betalingen te verwerken in het geval van een aankoop, terugbetaling of een ander soortgelijk verzoek.
 • Marketinginitiatieven. Uw gegevens worden gebruikt voor het genereren en verzenden van nieuwsbrieven, e-mailmarketinginitiatieven, advertenties en meer.
 • Verbetering van onze service. Uw informatie kan worden gedeeld met externe serviceproviders om onze service en/of interacties met providers te verbeteren.
 • Verbetering van gerichte reclamecampagnes. CAMPING MARIO VILLAGE werkt samen met externe serviceproviders om gerichte reclamecampagnes te verbeteren.

De lijst van derden aan wie gegevens kunnen worden verstrekt om de hierboven vermelde redenen, kan worden opgevraagd bij de Gegevensbeheerder(link contactgegevens).

Openbaarmaking van gegevens

Als u ervoor kiest om dergelijke informatie vrijelijk te verstrekken door expliciet toestemming te geven voor de verwerking van gegevens voor de individuele doeleinden, geeft u CAMPING MARIO VILLAGE toestemming om dergelijke informatie te gebruiken, te delen en op te slaan in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Uw informatie kan om andere redenen openbaar worden gemaakt, waaronder:

 • Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving of rechterlijke bevelen.
 • Reageren op claims dat uw gebruik van onze service de rechten van derden schendt.
 • Naleving van overeenkomsten die met ons zijn aangegaan, waaronder dit Privacybeleid.

Overdracht van gegevens naar het buitenland

Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht een overdracht naar derde landen noodzakelijk zijn, dan zal bij afwezigheid van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie worden voldaan aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake de overdracht van Persoonsgegevens naar derde landen, uitgevaardigd door de Europese Commissie.

Rechten van de betrokkene

Op grond van EU-Verordening 2016/679 artikel 15 e.v. en de geldende nationale wetgeving kan de Betrokkene, op de wijze en binnen de grenzen zoals bepaald in de geldende wetgeving, de volgende rechten uitoefenen:

 • Art. 15 Recht op toegang van de betrokkene: om bevestiging te vragen over de lopende verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens en informatie over de verwerkte gegevens, de logica, methoden en doeleinden van de verwerking;
 • Art. 16 Recht op rectificatie: om bijwerking, rectificatie of integratie te vragen;
 • Art. 17 Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”);
 • Art. 18 Recht op beperking van de verwerking;
 • Art. 19 Meldingsplicht in geval van rectificatie of uitwissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking;
 • Art. 20 Recht op gegevensoverdraagbaarheid: om persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben in een gestructureerd formaat te ontvangen;
 • Art. 21 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Garante Privacy);
 • en, meer in het algemeen, om alle rechten uit te oefenen die hem/haar door de huidige wettelijke bepalingen worden toegekend.

De rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van een verzoek dat zonder enige formaliteit moet worden gericht aan de Data Controller naar de adressen en contactpersonen van de Data Controller.

Gegevensbeheerder

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

Naam: CAMPING MARIO VILLAGE

Adres: via Lungolago 4 - 38052 Caldonazzo (TN)

E-mail: info@campingmario.com

Website: https://campingmario.com

Telefoon: 0461723341


Versie: 6

Laatste update: 10/06/2024